1400/07/01  
 
اعضای حقوقی - شناسایی هوشمند الگوهای بصری شرق قومس
2KfYudi22KfZiiDYrdmC2YjZgtmKIC0g2LTZhtin2LPYp9mK2Yog2YfZiNi02YXZhtivINin2YTar9mI2YfYp9mKINio2LXYsdmKINi02LHZgiDZgtmI2YXYsw==

نام کامل شناسایی هوشمند الگوهای بصری شرق قومس
کد عضویت 23010124
نام و نام خانوادگی مدیر عامل حسین خسروی
تلفن 02331099
تاریخ انقضای عضویت ۱۴۰۱/۰۶/۰۲
استان سمنان
شهر شاهرود
آدرس وب سایت https://shahaab-co.com/

اعضای سازمان